An Lạc

– An lạc, bạn có thể thuyết giảng về nó. Bạn có thể sửa điệu bộ và tướng đi đứng nằm ngồi. . .để thể hiện điều ấy. Nhưng tác dụng nhỏ và mệt mỏi. Bạn không cần làm thế.
– Hãy quay về chính mình, tịnh và yên lặng. Thời gian sau sẽ “an”. Tiếp tục một thời gian nữa sẽ “lạc”.
– Khi đã an lạc rồi không cần thể hiện an lạc. An lạc sẽ tự thể hiện qua lời nói, hành động và tướng trạng của bạn. Cho dù bạn ở bất kỳ đâu, bất cứ lúc nào và dù bạn đang làm bất cứ việc gì.
– Năng lượng an lạc từ bạn, tự nhiên sẽ lan tỏa ra chung quanh âm thầm trong yên lặng. Thế mà mọi người chung quanh đều tự nhiên cũng được như vậy.
– Trái lại, nếu bạn cố ý thể hiện an lạc với mọi người. Bạn sẽ mất an lạc và mọi người chung quanh cũng không cảm nhận được điều gì.

-Thầy Ba Gàn-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *