Ý nghĩ nhiều khiến nói nhiều.

Ý nghĩ nhiều khiến nói nhiều. Giảm nói không làm giảm suy nghĩ lan man. Lắng nghe sẽ làm giảm ý nghĩ từ đó giảm bớt nói.
Lắng nghe một cách toàn bộ sẽ làm người nghe biến mất. Chỉ còn nghe mà không có người nghe gọi là Tánh Nghe.

-Thầy Ba Gàn-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *