Vâng thưa anh …

Vâng thưa anh! Một bác sỹ giỏi chỉ cứu được một mình anh, nếu anh đến đúng bệnh viện, đúng thời điểm, đúng thuốc tốt, gặp đúng bác sỹ giỏi. Còn một TVV không những cứu được anh mà cứu được tương lai của các con anh và gia đình anh.

Nếu một ngày mai không xác định, anh đi làm không có cơ hội trở về nhà được nữa, đâu là giải pháp của anh?

Anh hãy nhìn vào tổ chim và hình dung ra rằng chim bố mẹ đã không thể trở về sau một ngày kiếm mồi cho những đứa con. Anh suy nghĩ gì không???

Và đó là kế hoạch tài chính của gia đình anh.

Còn tôi tôi đã chuẩn bị từ lâu rồi.

——-•••——-Trích trong bài giảng của thầy Hoàng Gia Phong

TVV Huy Toàn: Người thấu cảm giá trị của bảo hiểm – 0979.169.626

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *