Tiền là phương tiện của những người thông minh

Tiền là phương tiện của những người thông minh – Tiền là mục tiêu của những kẻ ngu ngốc.

Nên===>>Người GIÀU là người tiêu tiền và tích kiệm rất thông minh

( Lê Ngọc Giả – Cửa sổ và bầu trời )

TVV Huy Toàn: Người thấu cảm giá trị của bảo hiểm – 0979.169.626

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *